Excursion in Kakheti (Ikalto, Alaverdi and Nekresi) (8 -a class)

Excursion in Kakheti (Ikalto, Alaverdi and Nekresi) (8 -a class)