ჩვენი მისია

ჩვენი მისია

სკოლის მისიაა

აღზარდოს ჯანსაღი, წიგნიერი, ანალიტიკურად მოაზროვნე, თავისუფალი, მოტივირებული და ცოდნის ეფექტურად გამოყენების უნარის მქონე პიროვნება;

უზრუნველყოს სწავლების მაღალი ხარისხი მუდმივად განვითარებადი ადამიანური და მატერიალური რესურსით;

შეუქმნას მოსწავლეს სათანადო პირობები საერთაშორისო სტანდარტის მქონე განათლების მისაღებად, საკუთარი ინტელექტუალური შესაძლებლობების გამოსავლენად და განსავითარებლად;

მოსწავლეები აღჭურვოს აუცილებელი ცოდნითა და უნარებით, რომლებიც ნებისმიერ გარემოში ადაპტირებაში, საკუთარი პოტენციალის რეალიზებასა და წარმატებების მიღწევაში დაეხმარება.

ხელი შეუწყოს ახალი ცოდნისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისებასა და განვითარებას,

სწავლისა და სწავლების მაღალ დონეს.